سفر جشنوارا گُرداشری با کیور سمنان در برند سازی زفیت کیور استان مطهر آستنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین استان سمنان، امیر کارزاده در سفر جشنواره گُردشاری به نقل از گوور کرد بیانیه: «برگزاری که جشنواره سرآغاز یک عقیده معرفتی است که شرایطی، بلند، تاریخی و طبیعی، راهی جنوب سمنان است.

مدیر مراث فرهنگی، گردشگری و صنعت آستان سمنان گفت: کوئیر دلازیان محل مناسب حکاکی راسد ستارگان آست و مرافی ان تأثیرگذاران درخشش پچ پچ آستان درد است.

کرم زاده بشارا بیش را 63 هزار صالح تپه های مرک واقع در منطقه بیان کرد معرفی کرد: «کجاست؟

دهیار رستای دلازیان نز با تشکر همکاری میراث فرهنگی، مسئولین و ضیاری و مردم روستایی در حومه دالازیان برگیزاری در حاشیه جشنواره گفت: کویر نوردی فرصتهای گُرداشری روستا.

لامیانه دیانی با اشاره زرفیثایی گُردشری دلازیان، افزود: کوئیر دالازیان تاریکترین رصد ستارگان آست و تپه‌های ماکارک، گوگرد و کندیل‌های متالز برای ماکاری رها است.

دهیار رستای دلازیان از سرمایه گدزاران بخش، مخصوصاً بری سرمایه گذاری در صنعت گُرداشری که روستای آن را کرد نامیده است.

جشنوارا گوردشاری سفر به گور سمنان 14 و 15 مهرادات امسال باورگیزاری تور آورود، برزاری تور اورود، بسیت، بازد، پایه های شاه نفت خوریان، تیفای تاریخ میاریک، رصد، مرکز بریکین، و … برگزار.

تعداد نخست این جشنوارا پنگشانبا 14 ماه افزایش یافته است در انواع ستارا گور خوریان سمنان و رز دم عین جشنواره جی دری، جمعه 15 مهرماه آگری برنامه های شاد و متنوع و عینی در روستای برگزار.

اولين جشنواره گوردشري با عنوان سفر به گور سمنان، به اشتراک گذاشته شده توسط فرمانداري سمنان، کتاب خدمات مسافر و گوردشري کمشت گشت، انگمان حفسن مراتفرهنگي و آينهاي ديارياريان، مجموعه نامه هاي رايان رايان برگزار، مجموعه نامه ها.

48