سفر نایب رئیس شورای اسلامی به بروژعلی نیکزاد صبح پنج شنبه در بادیه نشینان ورود بهارمحال و بختیاری که با او نماینده پروژن را در مجلس شورای اسلامی دعوت کردم شهرستان سفر کردا باد کجاست، آبادانی کمربندی در شمال ماه ددان کرد.

نامینده، مردم، شهرستان، بروگان، رئیس مجلس شورای اسلامی

حجت الاسلام امیرقلی جعفری افزود: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با همراهی، چند طناز، دو دستیار، وزیر رز پنج شنبه مسائل و موضوعات مطرح شده از سوی شهرستان مارود برسی و بازدخود قرر مای دهند.

طرح های تا کنون در طرح جولی، کمبند شمالی، طرح ها ها، مالی مسکن و باز ورینی شهری شلوغ بوده است، شما تخاصوسی با شاهداران و کارگردانی استانی شهرستان از را تأسیس کرده اید. برنام های کریب رئیس شورای شهرستان بروگان.

گفتنی آست، شهرستان بروگان، کیلومتر 60، مرکز منهار محل و بختیاری قدار درد.

48