سفیر پیام چین در تهرانمتن پیام «چانگ هوآ» در کجا توضیح Ast آمده است:

جناب آقایی دکتر علی اکبر ولایتی
مشاور محترم معظم رهبری در آمور در میان آخوندها

از دست دادن همشهری بازرگارتان پاندا را ایندوغین نمود، انجاب به جنابالی و خانوادا به عنوان قلب قلب تسلیت پیشنهاد نامودا و همدردی خود را ابراز مینامیم. دارم

بختر بخوانید:

21124