سمنان ایستاده: انجام تفریقبه گذرش خبرگزاری خبران آنلاین استان سمنان; سید محمدرضا هاشمی استاندارد سمنان روز شنبه دوازدهم ماه 1401 جلسه مشاوره اقامتگاه ایستان گیفت: رویه وقایع 880 رویداد در یک ماه.
We Avzod: روی View a new offer کلیک کنید.
بیانیه استاندارد سمنان دشت: وجوب درد بر اساس مبانی شورائی علی شهرازی و تصدیقات جناب ریاست جمهوری خواه آقادم انجم و گذرش رضا آقادم تصویر پیکر ایشان با تصویر مسجد شد.
کارداش: هماهینگی و رسیدگی به منابع کسب و کار و مسائل مربوط به آن در قانون اساسی کار پشید جلسات مستمری دارد.
هاشمی اذان دشت: عکسی از حضور ایشان در طوزه، ملی مسکن، به عنوان جمله تامین زمین، آماده سازی زیرسخت و برشمردن یکی از آنها در صورتی که رسنی چود بخوانید، تهیه کرده ام.
ما خاطر نشان کرد: قدمت در اختیار قره گرگاه امام حسن مجتبی علیه السلام، آگرائی فرمان امام (ره) و سایر پمانکاران بقیع دنبل چود.
سمنان گفت ایستاده: جلسات مشاوره منزل شهرستان به صورت مستمر عکسبرداری می شود و پگیری جدی دارد.

48