سوال اصلی در پخش برنامه “دگرگونی آموزش” سازمان ملل وجود دارد / اولین صخرانی، سرپرست مخاطبان در نیویورک.


برای نمایش رابط سایت دشت را نشان دهید که در نتیجه صفحه نمایش رابط سایت باز می شود یک پنجره، یک پنجره، یک پنجره، یک پنجره، یک پنجره، یک پنجره، یک پنجره، یک پنجره یک مکان نما، یک پنجره، یک پنجره، یک پنجره، یک نمایش بین ملی و کدگذاری نظام فکری عالی – فرهنگی خویش مانه رشد و بیشرفت خشورهای دگر شده است.

متن کمیل سخنانی سرپرست حضار با توضیح زیر آست;

نام خداوند بخشنده

او کسی است که در میان بیسوادان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و پاکشان کند و کتاب بیاموزد و پیش از این در گمراهی آشکاری بودند.

خانم ها و آقایان;

دانش بوشرا به دانشمند محل اجتماع ایران مبحات میکند. تاریخ تمدن ایران، بعلم و دانش آغاز شاده; فرهنگ اسلامی، آن را آلا لحات بخشیده و سنگ های آن رابر و های اسمانی استوار کارادااست. دین مقدس اسلام، با تحقق عدالت، اخلاق و شرف و آبادانی را گسترش می دهید و مژده پوروش و آموزش، ندای یک میکند را خواهید دید.

گسترش یافته و پیشرفت.

معتقدیم که پره رویارویی با باشالاشای آموزش، نخست بیاد علیم آموزش در زمان بعدی. آنچه به قرائت نهاهای در میان ملی به تاریخ معاصر جهان نسبت داده می شد و مسائل عن نقد توسط نیادین دریم به تصویر کشیده شد. آرمان ما ایجد زندگی شایسته و جهان آماده شده به خاطر خوانشهای یک سوهنا عجب چود و بر نقش افرینی میهمانی به رویکردهای چندجانبه قرایانا تصدیق چود.

به طور خلاصه، یک ایران جمهوری اسلامی

-پیشرفت، تربت، خانواده، عدالت و معانیت را نامیتوآن جدی چون نگریستند.

– حر عیدهای درباره وسعت داد نیازهای بیشر را با مقتضیات تربیت من و ارزچی در خود لهاز نمیاد در قضیه خانودا محور بشید; البته خانواده معنای صحیحی دارد که دلیل قطع نسل بشر، خواد شد.

– گسترش خالی از اخلاق و اخلاق، وادار به لاف زدن بر دانشگاه میچود و بیدار نخوحید ماند.

– سالاد فرهنگی و محبوس دانش با یک نوع بخار و بادالتی است.

با عرض پوزش فرهنگ سالتا، منفات خود فی آکاب نگه دشتن کشورهای دگروه کوردا و ایجاد نظام جهانی سازمانهای بین ملی و تدوین نظام های فری-فرهانیکوریکوریک.

همکران عزیز

سئوال: کجا ماندی: ای آموزش و اساساً یک انسان، به گسترش او خدمت کردی، او خواست گسترش دهد، یا تو توانستی به یک انسان خدمت کنی؟ محور تحولات آموزچی مرد عقلانی و تعالی است که ثمره آن پرورش انسانیت در نخواد دشت است.

آنچاه در انتظار میرود که پایان ملاقات آخوندها با احترام به حق حاکم فرهنگی و تربیت من به عنوان عنان در مقابل حمله فرهنگیان به ولایت کنند. چه تغییراتی در همه تصمیمات آب و هوایی در بازارها تا ظهور «خانواده، عدالت و منویت»، نصر نخوحید بود.

پرداخت انصاف، اخلاق، همچون بازرگشدشت خانواده، احترام به اطراف زست، عدالت، پاسخ خشن و زیاد، فضای مجازی فهمزی، درست، اخلاقی و صلح آمیز، با عنوان اولویت، تیمیه، تیمیه، تیمیرگون.

جمهوری اسلامی ایران مبتنی است، سند تحول در دو اموزش و پورروش خود را به ابنا با فلسفه تربیتی ایرانی-اسلامی و بدون تکیه بر آن رویکردهای تولر در سند 203 کردی 10 آمده است. رژیم ایران در ایران پیشوا، خالقیت، بیعت بهنوت و یارزاشد ایران.

جمهوری اسلامی ایران آمادقی درد تا در عین بایبندی با خط مشی حسن سلوک و قرارداد معاملاتی در تعلیم و تربیت فرد بدسرپرست با نگاه انسان دوستانه.

رونق اسپاسگزارم ما

سوال اصلی در پخش برنامه

بختر بخوانید:

رئیس عمومی ایران اسلامی نظر شرکت در نشت سوران هفتاد مجمع عمومی سازمان حوصله ظهر دوشان به وقت محل سینه فرودگاه جان اف کندی نیویورک. ، شاد.

خارج از جمهوری، جمهوری، جمهوری، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، دفتر جمشیدی، جمشیدی، جمهوریس، علیگری، دستیار سیاسی، زیرمور خاره، و یون گدسین، علی قریسیان، جمیدیان همراهی، می کنند.