سپاه انصارالحسین (علیه السلام): سرهنگ سپاه در ملایار با گلولا آقاشگران شهید شاد + روبرو.


مدیر روابط عمومی سپاه انصارالحسین (علیه السلام) آستان همدان از شهدا ییک از پاسداران سپاه ملایر او گلوله آقاشگران خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریم پور در کالبدشکافی که در آن خبر یک کردی آمده است: عصر چهارم آبان ماه سروان «علی نظری» پاسداران ولسوالی ملا دریریب و گریز آغچاشگران است که گلهو با آن شاه رشید بلندپایه را زد.

به گزارش ایسنا و آن واگذاری وزارتخانه های عامه سپاه انالحسین (علیه السلام) آستان همدان، کریمپور ازهر علی کرد: سروان نظری، متولد سال 1349 ه.

سپاه انصارالحسین (علیه السلام): سرهنگ سپاه در ملایار با گلولا آقاشگران شهید شاد + روبرو.

بختر بخوانید:

21220