سپه مدافع ارزشاه و دستاردهایی کودتای اسلامی استدر گازرش خبر گازری خبران آنلاین آستان چهارمحال و بختیلاری آیین تکریم و آشنایان فرمانه جبهه مقاومت بسیج شهرستان اردل با سردار علی محمد اکبری فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم سلام الله علیها برگزار شاد.

سردار علی محمد.

سردار اکبری افزود: کودتای دوران هارت کجاست؟

تصدیق بر وجوب جودت و کتیبه سپه برای کاشور و نظام بیان کردی است: به برکت حضور سپاه پاسداران از گوردنهای دشوار عبور از کردیم.

سردار اکبری پاسخ داد: درهالیکه، پیام اصلی، پیام اصلی، دفاع، ارضا و دستوردهای انقلاب اسلامی. انتشار یک ویروس مذموم، کرونا و …، هیستیم.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم سلام الله علیها افزود:سپه همواره در طول تاریخ خود، سعی، کردا، چون بسط آن، و آن ترش کوشور است، چقدر است.

ما سپاه و بسیج در هما ادوار کمک کناندا و پیشتیبان دولت مختلف از بدوی پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: حراجایی بری زمین مانده و اندردان و گفتارش کمک کردا و کرم کرم است.

دارایی گفتنی کجاست مراسم بزرگداشت سرهنگ پاسدار سید محمود موسوی سرهنگ دوم پاسدار سید عقیل موسوی با عنوان فرمانه صبح نهیای شهرستان اردل معرفتی شاد.

46