سیگنال اوپک محل بهزار نفت / کهش 2 میلیون بیشکه مصوب شدباه گازرش خبرگزاری خبرآنلاین، بست و سه کوشور، عضو سازمان خوری صادرکننده نفت و متهندنش (ائتلاف اوپک پلاس در ائتلاف اوپی سی پلاس) در سئوسومین خود کاهش روزنه 2 میلیون بشهای نسل بری ماهبر را خلق کرد.

وزیری نفت اوپک و کشوری جیراوپک کننده در بیانیه همکاری; Adama Hamkarihai Khod Ra Ta Payan دسامبر 2023 توسعه کارندند. تصسم گرفتش شاد کا نشت بعد از دور چهارم داسامبر برگزار شد.

در نشریات چاپی آن را از برزار خداحید گردید تهیه کنید. البته به وزرای اطلاعات کرندند نیاز مبرمتر بود. نمیایند.

22323