شادان آقایی 18 سلا، منطقه عالی غرق شدبه نام گازرش خبر گازاری خبران آنلاین استان چهارمحال و بختیاری دکتر محمد حیدری رئیس ارگانیس پش بیمارستانی و مدیر حوادث دانش، علوم پشقی آستان چهارمحال و بختیاری دختر: حدود 17 ساعت بعد از ظهر 19 خرداد 1401 جحت آقایی 18 سلا کهدری، محل خدمات، آشد عالی تر.

فتوا دارد: با کاما، آمپولان، پیگاه سامان، ناحیه اعظم شاد و پی به عنوان انگامیات زنده است و انجم پای درمانی مناسب است، فیگم پای درمانی. داروی مکمل است، میانجیگری کارشنا، عملیات ارجانها، پیگاهاهان، باستانستان.

46