شرمان: جهان به نفت ایران نیاز دردوندی شارمن، نفردوم، از آمور ابها دیدار کرد و در مراسمی در خانه بین ملی دانشگویان (ISH) متحد شد.

و تو موافق هستی ایران چی هست، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق موافق، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق، موافق؟ .

شرمن، به ویژه: «نظرات» داد. باهترین طرح پارسند.

قائم مقام و وزارت خارجه آمريكا همچون دگر مقامهي آمريكايي توپ را در زمين ايران اناخت و غرفه كه راسيدين موافقند كه به نفع ايران است و مي گويند: حرام در مكانند حرام است. اقتصاد آنها بهبود پدا میکند و بار دگر نفت نفت فروش میرسانند و جهان نفت نیران نیاز درد نبرین میتوانند قیم خوبه پرای یک قرار کنند. منفعت ایران به عنوان کین کار را انجم از دهد، اما در راسیدن است که اجماع مشکل درند است. فدراسیون اروپا، فرانسه، آلمانی ها و انگلیسی ها به ویژه مصادف است با یاد کردهند توسط همراه چین و همگی خواهان روسی، کجاستند موافق است؟

وندی شارمن، خاص، سفر «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با یک عربستان سعودی، نقد زیادی را توسط همراه دشت است و هدفی وجود دارد که سفر آوزایش، پاتانسیل، استواری دریک بخش بثبت از جان بوده است. وی اوزود: «زمان من خورمیانا (غرب آسیا)، بثبات آست، در منطقه دیگیر بخش و در جهان نز میکند یک ویژگی خاص دارد.

311311