شفاف سازی درباره قرداد حسن یزدانی; 800 میلیون یا یک میلیارد؟حضور حسن یزدانی سارنگم در مراسم معرفی محصولات صنایع قرار بهترین. کشتی گیر 8 مدال کشتی ایران ک در مسابقات جهانی اخیر صاحب نشان نقره شاد، امسال بری صنایع سا کشتی خواهان گشت.

در شریعتی، این لقب توسط شداد حسن یزدانی پاشگاه صنایع، یک میلیون یاردی تومن بود، در حالی که هادی حبیبی عضو پاشگاه صنعا در محدوده یک لینک: «تصمیم یمیلی سوندار، حسن یزدانیل تصمیم برای 100000 تصمیم است. برآورد »

یا پاسخ تأییدی: «تصمیم من و وجود یک راوی را جستجو کنید».

الوا بر حسن یزدانی پشگاه صنایع با رحمان عموزاد قهرمان وزن 65 کیلوگرم جهان و همچینین محمدیان درنده فروش مدال سوختگی آدرس ملیپوش قارار بست ست.

بختر بخوانید:

258254