شما باور نمی کنید کدام بهتر است: آب میوه گیری در مقابل مخلوط کردن!


یکی از آخرین روندهای تغذیه سالم آب میوه گیری است. این موج در سراسر کشور ، به ویژه لس آنجلس ، شهر نیویورک و میامی موج می زند. بسیاری از افراد از واژه آب میوه گیری زمانی استفاده می کنند که واقعاً به معنی مخلوط کردن باشد. تفاوت های بزرگی بین این دو وجود دارد. آب میوه گیری در مقابل مخلوط کردن آب میوه گیری آب میوه را از …[Read More]

پستی که باور نمی کنید کدام بهتر است: آب میوه گیری در مقابل مخلوط کردن! اولین بار در Fresh Fit Health ظاهر شد.