شما پرسپولیس گایب ورزش امروز سرخپوشنجبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین، تمرین امروز پرسپولیس با نقش انگام کرهای نرمشی و کشاهی آقا شاد.

پاسکاریهای کوتاه و ترکیبی بخش پس از تمرین بدن و کمپین دار آدم نز برای مشروطه و فوتبال.

در تمرینی مانند طول انجمید، حامد پاکدل غیب بود و سایر بازیکنان بدون مشکل تمرین کارندند.

پرسپولیس فردا (چهارشنبه) دیگران ورزش خودپیش از ددار با ملوان رای انگم میداد و فضایی رهی فرودگاه خدا شاد.

دیدار تیمهای فوتبال دیدار تیمهای پرسپولیس و ملوان به عنوان هفتا از ساعت 17 رزپنگ شنبه در انزلی آغاز میچود به مسابقات لیگ فوتبال ایران (بازی خلیج فارس) یورش بردند.

بختر بخوانید:

251254