شوخی رفیعی با ربیع اراکی ها / نقد سرخ پوشان به عنوان حضور هواداران / مقابل


تیم های آلومینیوم اراک و پرسپولیس ساعت 19 امروز در ددارهای است.

* قبل از شروع بازی مهدی و یحیی گل محمدی خوش و بش گرمی با هم دشتند.

* هماشنین تمام بازیکنان پرسپولیس با لوکادیا و سیانی با سمت مهدی رحمتی و نیمکت نشینه های آلومینیوم و سروش رفیعی با شوخی از عمران زاده: جان مدی نادا!

    شوخی رفیعی با ربیع اراکی ها / نقد سرخ پوشان به عنوان حضور هواداران / مقابل

پرچم های سیاه در حال اجرا هستند با یک گزارش تحقیقاتی در مورد یک اعتراض، یک اعتراض یا یک نام، که در آن امیر عرب برکی، حمرا شد.

سید جلال حسینی مربی پرسپولیس، دکتر ژیگاه خبرنگران، نشته، بود و دکتر محل عامل که تیم روی سوکوها در این بحث حضور داشتند.

    شوخی رفیعی با ربیع اراکی ها / نقد سرخ پوشان به عنوان حضور هواداران / مقابل

حضور 500 تمشا در جایگاه وژه و رازشگاه مقابل خمین در دریتی که شرای بازی، تصمیمی که شواهدی از محرومیت آلومینیوم بدون حضور هواداران برگزار چود، عامل وکنیش پاشاگاه پرسپولیس شاد دارد. قطعا بیشترین تعداد وسایل الکترونیکی از هواداران در جایگاهخبرنگاران برای حضور درند.

    شوخی رفیعی با ربیع اراکی ها / نقد سرخ پوشان به عنوان حضور هواداران / مقابل

افزایش تعداد عکس‌ها و مکان‌هایی که می‌توان از طریق استفاده از دستگاه‌هایی که بر روی دستگاه‌هایی کار می‌کنند که بر روی لپ‌تاپ‌های خروجی کار می‌کنند کار می‌کنند.

بختر بخوانید:

2512574