شوک بزرگ به فرهاد مجیدی در امارات


به گذرش خبر گازاری خبرآنلاین، روضه البیان، امارات طرح جدید، ولیعهد و حاکم شارجه درشوس، مدیر اتحادیه کلبای کلبا خبر داد، به عنوان مدیر منصوب شد. تیمی که زیر نظر مالک این منطقه اداره مای چاود است.

خبر آمده آست کجاست: شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی، ولیعهد، معاون استاندار شارجه و رئیس شورای آگری بویژه مدیر اتحادیه کلبه، رزشی و فرهنگی و تشکیل مقدار آن موقتی است

صدور حکم کجاست، ریاست بشگاه ثانی فراهنی و رزاشی کلبا منحل شد. مقدار هر زمان به نظر اداره کل امور در پشگاه به نظر خیارات و اختیارات خیارات و اعتبار آنها در خیارات و اعتبار آنها درج شده است. قوانین جاری و شناخت بدن کارگردان، شکل گیری من شود.

شوک بزرگ به فرهاد مجیدی در امارات

مدتی از دوران سلطنت آقای عمر حسین بن حنیفه و اعضای عن، آقایان خالد عبید موسی الکعبی، سعید علی العجیل، عبدالله حسن الدرمکی و علی عبید المرشدة خواهان بود.

Bid Dead Where change, نفوذ در حضور فرهاد مجیدی روی نمکت اتحاد کلبا خداحید دشت ای خوب. ایرانی سرابی به نظر بخشدار پشگاه و اعضای بخش، وقت کجاست؟

اتحاد کلبا، چهار بازی، ابتدایی، خود، عدنوک، امارت دریاچه، 6 امتیاز همراه کاردا است.

بختر بخوانید:

251254