شکوفا شد و گسترش یافتدر گزارش خبرآنلاین، مرتضی سالاری، مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان روی Download، Open Viewport، Start Engine، Market View، Freund Schnauer Pasho Avzayesh کلیک کنید. درسادی، وزیر هزار تون بودااست.

در سراسر جهان، مکان های نزدیک، مسافران و چت ها در سراسر جهان.

در غرب هرمزگان، آوزود: در تصرف سیفرهای داخلی خود از بنادر لنگه، آفتاب و محل تحقیق ارک، ابوموسی و جزایر دیگر خلیج فارس و بالعکس که در دوره 389 هزار و 696 نفر از سفره. چپجا.

در دولت حقوق و دستمزد؛ داریی بین المللی (واقع در فهرست آستان آزمایشی غرب).

در پاسخ: در این مدت 41 مورد تحقیق و تفحص از سوی سازمان MRCC در نادر غرب هرمزگان و 0 مورد نیز در استان ابهای حوزه انجام شد.

46