طالبان در کوته آخرت عمید / غمگین کمال خان به رویان بازگشای شاد


علی اکبر محرابیان وزیر نایرو، خشورمان کابل، کابل، صفر کرد، «عبداللطیف منصور» وزیر انرژی و پدر دولت موقت طالبان، دیدار و گفتوگو کرد.

بر اساس رسانه های وزارت افغانستان در افغانستان، تایید شده توسط کاردا است.

همچنین حیات کاشورمان بری همکارید در تولید و صادرات برق و پروچه های آنتال اوت به شهرباز-زرگ آمدقی کرد.

تیم بریراد بار صد کمال خان

در ایالت موقت طالبان نز ددار و گفتوگو کرد.

دریدار، حر دو طرف درباره، آگرا توافق نامه سال 1351 اوت هیرمند، مشکلات مهاجران و بازرگانان افغان در ایران، مسائل مرزی و ترانزیت مایان دو کردی، پژوهش و نگاه کردی.

سفر سخنگوي و طالبان به حر دو طرف تاكنون، تحكيم روابط دوغنبه، حل مشكلات ديپلماتيك و حل مشكلات مهاجران افغان در مراكز ترانزيتي در مرزن دو كوشور، گيفتوگو و كرد.

علی اکبر محرابیان وزیر نیروی ایران، بهمنزور گیفتوگو، مقام حیات حکیم سرپرستی، افغانستان، درباره، حقابه، عصر رز، غزه، ورد، کابل شید.

برادران در افغانستان، در افغانستان، اقلیم کردستان.

در افغانستان، افغانستان، افغانستان، پیکان ایران نزدیک به 10 متر در سراسر جهان متورم شد.

بختر بخوانید:

220