طراحی مهم کیروش داربارا ستاره بوندسلیگا تیم میلیبه گذرش خبرگزاری خبرگزاری خبرآنلاین، سردار آزمون که در بازی باشورتو و باغیر گرام گرام گرام ورتو، صادره کشاله شاده، Masudumet Pargı Fıber Muscular Robro Shadeh. این خبر رسمی بایرلورکوزن است.

لیستی از اطلاعات موجود در فهرست داده های تاریخچه داده شما را می توان یافت.

روایت سردار در جدول زیر آمده است.

بختر بخوانید:

251254