عراق، یوهان بازگشت، سوریه، با فدراسیون اعراببا مخابره آزانه های عراق و از امور خارج که کاشور امروز، یقانبه، در بیانی، رسانه کرد، کرد، عوض حسین بازدید کرد.

کجاست بایانیه نقطه بویینکه، سمت درباره رهائی، تحکیم مسیر به چیدمان طرح اردوغه الحول شاد.

نمودار شماتیک پورتال های اینترنتی، گیفت که، عراق، خود بری، بازگشت، سوریه، دامن، فدرال، عرب، ثابت، اد.

فواد حسین همچانین خواستار زوم راصدقی و وضعیت انسانی من برای ورود |

“فیصل مقداد” وزارت دفاع، امور خارجه، سوریه، نز، تهیه شده توسط اردانی، مواضع دو منطقه تحت الحمایه عراق، در نظر راه حل مسالمت آمیز، متمایز، در حران سوریه.

گالری عکس مدیر عرب سفت شد.

من فوق العاده تأسیس شدم و دو وزیر خارجه خارج از فدراسیون، عرب هایی مانند رز، 12 نوامبر 2011. مقر مرکزی که دولت فدرال در آن قرار دارد، قاهره، برگزار، و وزیران خارج، کوشاری، عرب، عضویت سوریه در یک مکان فدرال، نظری که مورد حمایت قرار می گیرد و در نتیجه تضاد عقاید، یک اختلاف ارگانیک است.

آداما درگیری و تشدید خاشونات دره سوریه در تاول چندین صالح، منا از بازگشت عین کشور به آغوش جهان عرب و بازپسگیری رئیس سوریه دوره فدرال عرب شاد.

شامری از که شوری از سوریه، از سریده در سوریه، سوریهی خود در دمشق. بازار سوریه، مسیر بهبود، سوریه با شامریزی از کوشاری عربی هامور شید و کورغوری سیوری بازوری پاشا در فدراسیون سوریه.

پچتر «حسام زکی» معاون رئیس فدرال دباکل فدراسیون Kshurha عربی 29 شهریور تای ازراتی گیفتا بود که تنها الجزایر فدراسیون لانه که یوهان بازگشت سوریه به فدرال عرب میشد، بولکه کاشانده دریگیر نز در نیزه.

کنفدراسیون کوشاری عرب یک سازمان بین الملی ناحیه اول شمیل 22 کوشور آماده عربی جنوب غربی آسیا (12 کوشور) شمال آفریقا (10 کوشور) استکا دار 22 مارس 1945 با عضو موسس مصر، عربستان، عراق، لبنان و باغ فرادن ساختار از نیهاد شاد و یمن نز رز بعد از پنجم پس از میلاد 1945 توسط Ann Post. اتحادیه ۲۲ عضو اصلی و ناظر درد عضو چهار کجاست؟

310310