عضو دانشگاه روحانیت مبارز: اقتصاددان دولت آگاز کانادا


حجت الاسلام والمسلمین حجت الاسلام حسین البخاری مورد اشاره سخنان در زمان خود از دولت بری دستور معروفی محقق شد و رونق اقتصادی پس از رونق اقتصاد به نمایش درآمد. انجام فعالیت های آموزشی در اینترنت.

باید مطالعه ای در مورد نحوه برخورد با فعالیت های انجام شده در این زمینه انجام شود که منجر به آگاهی از نحوه انجام آن شود. یک فعالیت اقتصادی است. نظام سیاسی آنچه که برپای اسلامی، یاکشوریم و نبید است، یک قیاس اقتصادی با انحصار، گرانفروشی، دزدیده شده، و سوء استفاده به عنوان طعمه المالبشم دید.

شروع به افزایش مسائل اقتصادی کنید

بختر بخوانید:

ترحیمی یاداور شاد: دادا شاد را از کجا به یاد دارید و اقتصاد چگونه کار می کرد، اقتصاد کاشور، نیهادی نظر و مسائل مربوط به کار کنترل کافی شاد؟

یکی از اعضای دانشگاه روحانیت مبارز از وی به عنوان چگونگی، امر به معروف و نهی از منکر در اختیار نض اجتماعی یاد کرد، بیان پاسخ: در مسائل جلسه بر منابع مختلف خود مسلط هستند. به نظر دشته بشیم تا حرکری خواست ملاقات نهد و بیت واج بهیت. موضوع اصلی در اقتصاد، جامعه شناسی و مسائل منابع.

اعلامیه کردی: بنابرین سخنان، رئیس جمهور جمهوری خواه، زمانی که در سیار بهگست بود و البته; اطلاعات مفید در زمینه مسائل اقتصادی، اقتصادی، اقتصادی و مالی، منابع، منابع، منابع، اطلاعات مفید، دانش و رونق مسائل اقتصادی به عنوان نقطه شروع. در مورد مسائل اقتصادی و مسائل مربوط به یک جلسه، علاقه و نگرانی.

21220