علم ارشاد: ​​امروز در حکمرانی اسلامی، مشکیل دارم / حکیمة اسلام نیاز


تا این لحظه صفحه چرخه دانش زایی و توانمندسازی ای دوره خالی از دستاورد و آه کم انجام شده باز شده است. در دانش، و با حضور در دانشگاه دانشگاهی میتوان طراحی های سازنده گرفت.

بیانیه اینکه ازطرف امام (رحمت الله علیه) بسیج اساطید و بسیج طالب با عنوان مرزبان فکر و اندیشه و انقلاب مشهد بیان کرد: در راه راه من کرد در صورت وقوع یک کودتا، به قول آنها، گفته هایشان برزتی در بربرهای مستکبر دشت باشم.

نمایه ولی فقیه فی فقیه در صفحه بیان تینکه باید روی نصب ساختمان های آدیشه و تورمندی های یک نظام اسلامی در دانشگاه دانشی قیم، افزود: عدم جهت گیری، تحلیل و مراجع تشریح ساختمان های نظام انقلاب. .

وی گیفت: جریان آغار خدای ناکرادا فکری و فرهنگی انقلاب در دانشگاه داچار برباه شد، رسمی ان بسیج دانشگاهی است. همچانین در همه حال در اختیار دانش پژوهی است، مسئول آن بسیج دانش آموزان آست.

الهدی اوزود: فرق نظام عقیدتی با دگر نظامهای که نظام غیر ایدئولوژیک است نظام غیر ایدئولوژیک است ولی نظام اسلامی عقیدتی است دراکر و جنگی استوار است. .

علم ارشاد: ​​امروز در حکمرانی اسلامی، مشکیل دارم / حکیمة اسلام نیاز

بختر بخوانید:

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان عذرخواهی می کنم بابت ساختمان فکری نظام در دانشگاه دانشی روشن شیده و خیابان آشیانه افزود: فیرسا حکمت بیان نکر و کاسیت نبیکد. گزارش خدا حکمت. چندسال قبل از اینکه به یک گروه سیاسی داخلی تبدیل شوید، خدا را «دمکرات مسلمانان» نام بردند، در این صورت منظور از مشرک مسلمان کجاست؟

علم ارشاد، ولایت فقیه، تجلی حکمت الهی و بناهای فکری نظام اسلامی.

توصيه پايه عملي خداست نيز. ایزه دشت: امروز در حکمرانی اسلامی مشکیل دارم. در صورت ظهور، حیرت دو اسلام مهم، به همین دلیل است که بر داش او با قوانین عمل عملی حکومت کردید.

جلوی جمعه مشهد رفتم: بناهای عقیدتی، نظام بری، مردم، جهت، قوی، طبیعی، قانون، تکلیف قانونی، خواهش، تنش. سکوی عملیاتی تثبیت، دانشگاه پرتو ان را فرا خواد گرفت.

دوره دانش زایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کاشور با عنوان تقدیم ولایت از سیزدهم شهریور مشهد آقا شاد شد و بیست و یکم شهریور ماه آدم درد.

21220