عملیات اقتصادیبه گذرش خبر آنلاین لرستان، عملیات آیین، چشم انداز، ناحیه ویجه، اقتصادی، رمزی کروازبه با حدور، معاون جنگ سیلات، عامل شرکت هشتی، همکار، یونس، یونس، جزیری کریفریلون، اقتصاددان، عباس الهه مریم، رازی- رازی، آستان شهرآمینده صنعتی و دگر از مسئولان استانی و شهرستان آغاز شاد هستند.

giftni ast; منطقه اقتصادی ویه از طریق (شهرک صنعتی شمارا 2) با وسعت 68 هکتار عملیات طی بیش از یک درمان در کشور خریداری شد که با تامین مالی شخصی آنها را افزایش می دهد و انتهای محوطه را اصلاح می کند.

لازم است باهیر آست: عملیات معابر خاکی، شبکه داخلی مرداد، صاعقه، گاز، فیبر نوری، استگاه از، اطلاعات ساختمان، شبکه توزیع مرداد، فروشگاه اپلیکیشن هاوایی

46