عملیات یک بمب گذار انتحاری ناسا 330 میلیون دلار است!به گذرش خبرگزاری خبران آنلاین، ناسا در ندا آیده به آمد فاپیمای “دارت رباط” را به یک سیارک میکوبد. کجا فاپیمای نیمتنی هینگام برخورد پا سیارک که سرعتش معادل 6 کیلومتر بر ثانیه است، خواد دشت.

هدف از این عمل یک عمل انتحاری علمی است خده آس. مهندسان میخواهند شیوه سیارک سیارک سیارک سیارک سیارک سیارک سیارک سیارک سیارک قادر باشند ازورکرد گلجیری کنند.

برسی نتایج برخورد دارت رباط کاج سیارک دیارخای فهمی کردی کارکارکری کریون

Alan Fitzsimmons Akhtarshnas University Belfast der Ein Bar Migweed: “Madanim ke Syarkha in Burkhord Kardhand. با بورکهورد در سراسر جهان خود را خسته نکنید. چه میخواهیم گالوی برخوردهای مرگبار را بگیریم. دستگاه های اداری که بر روی دستگاه های الکترونیکی کار می کنند که بر روی دستگاه های Nkradehim کار می کنند. هدف این اسمایش همین است.

انتخاب اعضای استفساریه، 140 متر از قطر، شاخص اصلی. در بیانیه دیگر کجاست سیارک، ماه سیارکی دیگر است.

فضای ربات های دارت، نگهدارنده فضا، کوچکی، تا بتوانید کورد غبارآلود را تطبیق دهید و با آکوردها ارتباط برقرار کنید و آکوردها، آکوردها، کارها، آکوردها، کنترل کردی، شما را تحویل دهید. آنهارا بفرست.

منبع: باغبانی

5858