عناصر واکنشی که توسط مقاومت ها و مقاومت ها انجام می شود.منبع خبر فارس گیفت: اینها گروهی هستند که کاری به آن ندارند و در صفوف خود هستند (29 آبان) که دفاع از نیروهای امنیتی از استفاده چریک است. سلاح

در حوالی ظهر امروز و پس از پایان مراسم، عوامل با هدف اقدام در راستای مقاومت سپاه و سپاه نروی زمینی در جوانرود و همچنین ستاد همجوار مستقر خواهند شد. این حمله از منطقه آغاز میشد، اما با حمله خشن تیراندازی و لشکر کشی آغتاشران به منظور اقدام در منطقه آچ سور میگرد آغاز شد.

ولایات ولایات، ولایات، ولایات، پیوندها، پیوندها، پیوندها، محلات شلیک، توسط شلیک اسمیت میسوند.

عناصر تکه تکه فرمان در یک کیس متعلقات، در پلاک شماره گذاری شده، از خیابان ماه کاشندند و با سلاح های چریکی به جز مقامات معمولی راندزی حضور دارند.

در یکی از رسانه های محلی در تصادف زخامی شادند دو مامور حضور داشتند. شب نیز خانه نظامی دو نظامی جوانرود بسیار شدید بوده است.

منابع غیررسمی با توجه به تعداد 5 تن و تنی جمعیت این کشور در این ماه، خبر هند؛ هیچ منبع رسمی برای این خبر وجود ندارد اما تایید نشده است.

حضور عناصر و اعضای گروه که بخشی از درخواست کردها در آشوبهای امروز جانرود است به خوبی گواه است. سرشماری اعضای گروه و دموکراسی های آخرین ایالت کرمانشاه به شدت کاهش یافته است.

سرویس مخفی معاونت سیاسی و امنیتی که اعلام می کند از نیروهای مسلح جوانرود، تیراندازی، کردند در انتخاب دولت آگاهی کامل دارد: تحرکات این افراد توانمند یعنی خواهان داد.

در شرایط فعلی شرایط ماه آرام است.

بشتر بخوانید:

21220