فائزه هاشمی «تا عین لحزا» / پرونده علی وی همچنان در مورد راسجی ASTندا شمس نماینده فائزه هاشمی:

حکم قطعی فیضه هاشمی وقتی لحظه تنبلی و نام حبس تعاری می باشد و عنوان واقعه ای که به او خبر می دهد ملاقات و فرزندخواندگی در دستگاه های عمومی حاضر شده اند در 109 مکاشفه و آنها در درزداین است.

صدور Raiderih Ast.

بختر بخوانید:

21124