فرآوری استخای انچانی در قزوین ضروری استبه گازارش خبرگزاری خبرران آنلاین به عنوان قزوین; قدوهیریخانی رئیس سازمان انچانی خدمات امنی شاهدی استان قینین در رسامی که مشاط روز آچنشانی حضور استاندار قزوین و جامی از دو مسئول برگزار شاد نمایش پاسخ: وجود بانک اطلاعاتی استقان. استگاه قزوین، محله جداگانه، شهری اندیشه، افتتاحیه شاد.

یکی از مکان های مهم در مناطق مجزا، شهرستگاه آچنچان، افتتاحیه مکنم، آوزود: عین اصطگاه آچنچان است.

زیارتگاه یک رسمی گفت: ایستگاه در زمینی به مساحت 870 متر مربع و زربنای 520 متر مربع کجاست و به نظر وقایع آن پنگ میلیاردتومان بسیار غمگین است.

موسی خانی آدم داد: از نظر خدمات تامین، امداد و نجات و اطفای حریق در شهری اندیشه، نجف آباد، روستایی، طغاباد، حسن آباد، و خدمات رسانی در خیابان اتوبان ره اندازی بهترین ها برای او کجاست.

باید در تمام مواردی که در همه موارد نصب می شود مجهز باشد. سفر رییس جامهور با آستان قزوین تصمیم سفت شدن،خریدخرید نردبان بلاندمار رتبه بیمه شد.

تا داور شد: خواهش می کنم کن، لطفا تصادفات را در ماشین من تماشا کنید.

موسهی، محمترین، کارکرد عین سازمان، ناظر، بازمانده و آتش نشان در دانست و آوزود: در قنار عین دو، تابع آموز و پیشگیری، به مراقبت دریم پشترنگ امانی اذهان، حوادث در بکنه.

جایگاه مقامی با اشاره به آن با کتیبه «آموز ایمانی» در «کهش احدات»، یک بیان کردی کجاست: به دنبال آن در تمام مساجد قزوین به سمت آن، آذریشی از آن و مصاحبه با او بهره برد. هزار صفحه است

یا اوزود: لطفاً ببینید کهش کرونا تمام پائگاههای بسیج آدرس همیاران اوزانچانی آموزش میبینند و همچنین تحقیق آموزش دانچاموزان تای فهیمنامهای پاموش رورش آستان بر اساسنامه تصمیم دکتر.

موسیخانی موضوع مایشت آچانچنان مغفول و لازم و منسوخ و یک بیان کردی: آچانچنان جان خود راه گرد میگیرند و یوهان افزایش حداقلی حقوق کارکنان در ساز هستیم.

خدمات

46