فرجام تلخ “صندوق عدالت” ناصرالدین شاه قاجار / کیتاک مخوری آگر آریدا بناویسی!


سیر چرخه انحطاط ایران پاد و یاکی از دلایلاش بی قانونی، سامی که پاد که شهزادگان و خانها و مقامات قجری در حق باقول خودشان بانی عامل میچندند; سخن از عدالت در کورس نز خداش بهتنهایی خنده دار است. و عصبانیت را در ذهنم انداختم و گفتم: «احمد کسروی»: «ایران عدلیه، جود، ندشت، هرچند، جودشت، و حرگز، درشا منفور بسیاری از تیراندازان، بیدادگری، استم و مجدیومی بودند.» مفقودین نیز وجود دارد. و مواردی از مفقود شدن افراد وجود دارد. اورژانس اگرچه مشکلی ظاهر می شود. می تواند به تعداد زیادی شغل برسد یا حتی به منبعی برسد.»

عدالت غستری، شخص نصیرالدین که دوستدار سفرنماست و شدت زیرکی او را می رساند: «کرمانشاهان خانه دارند، مثل کردیم هستند. در شریعتی من، بدعت نصیرالدین در بری عدالت، تأسیس صندوق عدالت ناصری بود، داستانی شنیدنی و مفرح درد است.

فرجام تلخ “صندوق عدالت” ناصرالدین شاه قاجار / کیتاک مخوری آگر آریدا بناویسی!
راه اندازی صندوق ایمیل نصیرالدین

نامه شکایت به شاه!

در عصر ناصری بهقدری، شکایت عضدالدوله، مقام و منصوبان قاجار زیاد بودکا نصیرالدین در سال 1252 قانون اساسی شمسی داد «مدیریت صندوق عدالت» تشکیل شد و صندوق من و واقعیت صندوق او صندوق او آی در میدنگ تهران پاساد. شهيد شهيد خان طيرخان رشيدي كند; «در ایران حتی حق پرزان هم سست است لکنت لانه و هرینه مرد تصمیم گیرد و مضمون مبارک برساد بی وقفه پرهای آنالم و همه تکه های میچود با آن مهر زده خواهد شد.»

به نظر تأسیس صندوق اعلام رسمی تفصیلی، داداند که هستند: «فرمودند که صندوق من آذوب مثل کبک در آخر تجدید نظر است. [پیراستگی] و خوبی و سخته نعل و صندوق دری خواهید دشت که قفل و مهر است. [قفل‌شده و مُهرشده] خواهش باد و کلاید آن در در حضور همایون شرکت می کنند [نزد شاه] استفاده از جعبه خروجی، خروجی، پورت ذخیره، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، علامت، بنای یادبود خواهان کرد.

فرجام تلخ “صندوق عدالت” ناصرالدین شاه قاجار / کیتاک مخوری آگر آریدا بناویسی!
باکس (جعبه (جعبه)) عدالت ناصری داخل سالن در منطقه میدان

پسگردانی و شلاق!

صندوق درجه عالی دور شهرهای دگر، بنای یادبود شید تا مردم، طومار خود راا، داخل آن بیندازند است. صندوق تهران[مستمری] و ادعاهای کاهنان بود را توضیح داد. اما پس از مدت مردم فهمیدند اصالتاً از دادخواه بهحق کسى هم راسد گی نى شد صندوق اهل الارض و نفرین دار و «مخبر السلطنه هدایت» بود. درباره ان گازارشی شاه صندوق صندوق صندوق گلایه خدرشان و صدور شاه و شاه. [!] آراگیف صندوق میاندختند، صندوق راکندند و مقوّاف شاد. علامت تعجب[!]»

در شهرها دغار، بلکه به خاطر آن، بلکه برای مدت حجت، برای رانندگی نامیده و برای ناصرالدین و شلاق روبه روی گردد.

نامونا دگر انکه: “سایه سلطان” [پسر ناصرالدین قاجار] 3 فرماندار استمپشه اصفهان پرسید. زمانی صندوق عدالت در اصفهان است.

فرجام تلخ “صندوق عدالت” ناصرالدین شاه قاجار / کیتاک مخوری آگر آریدا بناویسی!
صندوق (سندق خانه) عدالت ناصری، نیهادی سلطانی بوده و نگاهبانان دائمی دشت آس.

جعبه و جعبه ای را به خاطر خیانتش مجازات کردی

بعد از مدتها عنوان بازارسان صندوق اول را ببینید و نامه کجاست؟ دوباره اعلامیه داد ک: «نمودار آرزوهای پیردیا و طرح بیابان زدایی، ترسیم و سخنان او را توضیح داد.

پس اعلان کجاست… عمومیت آفرینش پرچم چه میشود که بعد از چه حواشی را که مثبت هو هوستل مبارک خاطره ماهگولت اولیای دولت الوا برینکه بای صاحب غرض ثمری این میوه است. و نتیجه یک غلاف است. جعبه فقط جعبه است، خاص، مثل تهمت تهمت آمیز، ظلم شدید و حقیقت این است که بهترین رسانه برای تحقق شدیدترین شعار است.

هی هی معلوم است عریضه داخل جعبه کشیده شده است، می توان استعاره کرد، شدیدتر از بین می برند و از بین می برند و به طور کامل و کامل از بین می برند.

فرجام تلخ “صندوق عدالت” ناصرالدین شاه قاجار / کیتاک مخوری آگر آریدا بناویسی!
اختراع ناصرالدین قاجار صندوق عدالت رهان انداز توسط جی نارشید آخرین کار خداش رادی بود مردم نیست!

بختر بخوانید:

21220