فرکانس مسافر از بیانا مرزی سرو در درساد افزایش یافتبه گذرش خبرآنلاین آذربایجان غربی، تا کنون یک مسافر جاده ای در چین و در استانداردها با مشکل مواجه شده و در بیش از یک کشور عراق با مشکل مواجه شده است.

ما اوزود: همچانین گاپجی کالاهای ترانزیت به عنوان مرز سرو شمیل 30714 ده ترانزیت و گلگون و 43885 دو غلاف خروجی ترانزیتی را به کجا رساند.

جهان یاری گفت: گروه های 33605 کامیون از بیانه مرزیان تعداد دفعات ظهور دشت که شمیل 132 صد 06 کامیون حامل کالاهای وارداتی من به کالاهای حامل و واردات من به کالاهای حامل.

نمایش صفحه دشت: راهنمای فرکانس مسافر، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، راه، مسیر مشکلات بیماری، راهنمای محدودیت ها نشیمار استاش پود عزیز.

46