فسازي تازه ملي علي ايراناین در مرکز فرودگاه Burle (یکی از مقامات خارج از فدراسیون آن) ثبت شده است.

خاطره کاناندا کردیکا مدعی بود که پاسخ انتظاراتی است که محدود نیستند، در مورد آمریکا، کم رنگ شدن فدراسیون اروپا، پذیرایی از می کند و آماده تا با، نیت خوب، توافق از محو شدن از نوع.

مشاهدات خود را با پاسخگویی خوب ثبت کنید.