فوری؛ حسین ماهینی آزاد شادبسیجین بوشهری فوتبال ایران کجاست، به عنوان شاهدی بر فعالیت استعاری آن در روژایی، همان طور که دو نفر، امنیت من هستند و می خواهم ساعتم را در خانه یک کرد تماشا کنم.

ماهینی امروز پس از رونق در کارنامه ایزدشتگاه بیرون آمد.

برادر حسین ماهینی، انتشار خبر شما کجاست خبر حمایت از کردها؟

ماهینی پس آزادی با دوستان خود با کردها همراهی کردم و خبر آزادی و سلامت خود رأ که یک رسانه کردی است.

بختر بخوانید:

251254