فیلم | تشخیص دانمارکی استثنایی در پرتغالیسامانه های ستارهای شمیل گروهی آس ستارگان هستند که با نیروئی گورنچی گرد میچارچند و چند وجیرم منند شهابسنگ و را در خود دارند. «اببر زمین» و «سوزن تیر» کاروان فرخورشیدی هستند، به منظره برخی ویجگیها، مانند گرمشان، با خودروی «حی زمین» و تیر مانند درند.

همانطور که ماشین پینگ در سمانه قرار دارد ذکر می شود ماشین دارای کارکرد زمین زمین درند و جزء ماشین های اسپکترین فراکرشیدی است که توسط میچوند محاسبه می شود.

5858