قاتل فراری مشروطه در استانبول کرمان
سرلشگر سرپاست دادسرای و کودتای شهرستان زرند با اشاره به آن، درگیری مسلحانه، گروهی، ارزل، و حرامزاده ها در بختن شهروند بیگ، از زادار بازدید کردیم: اطلاعات و عوامل فرگه دستگیر شد.