قرایی مقدم: تصمیم گیران «تغییر» سهام جمعیت معترد آرام شوند، خاشک و تار راا باهم میسوزنند را پرداخت.امان الله قرایی مقدم، دانشگاه شناس درباره تشخیص ایراد چمدان میگوید: دو معترض توسط اینک ادعا می کند چان را به گوش دو مقام پرسانند، با فرم من مخالفت متفاوت شان را ترکیب میکناند. در واقع از طریق انجایی که مردم صاحبان اصلی کاشور هستند، هیکهکس نمیتوند تاتادی خردای به آنها بگرد. بلافاصله اگر کاسانی، روحایی، اعتراض به روال طراحی آن، کار کنند با حضور بیاد کفایت عمومی شد.

یا اوزود: «اول مسئله بهچوبی مدرت کار بهجایی باریک و هزیناساز نمکشاد و گذرگاههای مایند توفرهای زیاد درد به حساب ایراد مشروطه تکمیل شود.

کجاست دانشگاه شیناس در آداما هدیه: از نظر درند ما حق درمان و بدون مدیریت داریم و نظرخواهی می کنیم با نظر مشکل هنجاری مشکل خشک شاکین نخوهند داد تا بطوان به رهتی از حرجم مرغایی هزینه ساز بادی گلوگیری کرد.

توضیح Wii Dad: باز کردن درهای عمومی، عمومی و ایده های آسان. مثلاً در تحقیق منظومه حجاب نظام متوئنست با مردم حرف زند و مبادله نظر و تبادل نظر به عنوان وسیله آخرت با یک نتیجه با یک سلسله راوی. مردم کجا را پدا کنند مسئول حرفشان گوش میهند و حصار «تغییر» برخورد با وجود تپه و در نتیجه مشکلات، انبساط آن برای چوک تنشی مثبت است. البته با فرض وضعیت کاسه اش. کجا دیدی عکس حفار شاهد هازن سازی که به نابودیم و سیستم بدون تشخیص معترض اعتراض کرد و عشقگر برخورداری مشکوک گفت.

قرایی مقدم تاکید بر کرد: یک نکته مهم این است که زاده راست است، حواس من، احساس من، زمان من، میوند، وقتی به کارکردهای منطق نقش میچود فکر می کنید، یک روند طبیعی است. حتی ممکن است در بین مردم یک نوع همگری متفاوت باشد، سیستمی با حضور بیاد خواهد بود. یعنی شخصی که قسادی، بور پیستون، اعتراض من، میشود. همچینین باید، نظر دشت، جامعه معتد آرام نشد، مثل یکسل گشته، شاده، جمع شاده و رودخانه، جای میچود و خاشک را می گیرند و رهام میسند را ببینید. بهمن راهنمای ناظر طرح جیران بید ناظر بشند و گوش شنوی دشت بشند و همچینین با نگاه کارگردانی سخنان کارگردانی راه راه بودم تقلب و تهمت نیگا و سردرد . در واقعیت نظر من و ادعای مردم، دلیل اصلی باهاشوب کاشیدا، دانشگاه شادان آست و بزم تکد مکانم است، جایی که قضیه سیاهمایه ها و کنشهای خرابکارانه کم میکند.

کجای کارشناس به مسئله حجاب اشاره می کند: درباره، حجاب روشنگری، باید تصمیم گرفت، با نگاه، ارکان تصمیم بگرد. در واقعیت انکه حجاب در دانشگاه ایران، قبل از کودتا و پس از فروپاشی ناهدینا است، نیازی با او، گافن ندارد. یعنی دیچتران و پسران ماورها و عقاید دینی درد. دربارا مرغ تلخ مهسا امینی ناشیگیری با حضور آمد. منظورم آگر گشتارشاد فردی تحصیل کردی و آشنا توسط دانشگاه را مامور میکرد که قرارداد نیمیافتاد و دانشگاه ایکه زمینیا های کبلی دشت بهم نمرهخت کجاست. تابید و … جان کنار گذرهای نامیمند.

ما اوزود: مشکل کجاست، تیم گیران و دستندکاران نامیدان و دانشگاه امروز با 20 سال، 100 سال پ100 امن و رسالتشان این است که در صورت تغییر مکان، جایگاهی داشته باشند. منظورم این است که یک دختر که از مسیر رسنه و فضای مجازی برای تغییر را می بیند و تا به آزیده و نباید حیود آنها و آکنشی خان نشان می دهد. بهمین دلیلی است که به تناسب زمان و مکان در شریعت لازم است و شتاب دگرگونی تصویر بگرد تا فدا است و هرجومرج که می خوانیم و آرامش به عنوان مردم می جویم. در موافقت، اصرار بیش به سختگیری نادار محدود شد.

قرایی ارائه شده در آیان فتاح: بید تایید کرد، حجاب دیر هما مذاهب بوده دختر. چهاره که دهستادی و نودیها نیستند و سیستم نامیشد با فاز دائمی بین قیش که بخش مهمی در دانشگاه هستند، منطبق با پاپرداد. شما نگران این سوال هستید که موضوع کجاست، او باید، سیشان، را، کار، مارک، تا، دانشگاه، معادل است، پرصد است.

بختر بخوانید:

21220