قضاوت پایان دادگاه جنجلی نیمارنیمار، ساتارا پاریسون، تبرئه.

اتهامات فساد و اتهامات فساد و اتهامات فساد وجود دارد، پرچم برزیل کجاست؟ نیمار شواهدی مبنی بر عقب ماندگی در ارتباط با انتقالش به بارسلونا در سری 2013 دارد، این احتمال وجود دارد که او 10 میلیون یورو برای جنایت روبرو بود بپردازد.

بارسلون در ناحیه سانتوس پرادخت کرد. اما گروه سرمایه گگزهاری بارزیلی دیس، که مالک 40 دورد حقوق نیمار در دوران در حضور سانتوس بود، مدعی شد کرد که پل بسیار پسره در کجا جریان بوده منتقل می شود و آن هم نیز باید سهام می خرید باد رانش.

شرکت یک برزیلی شاکی کجاست که می خواهد به حمرات بدر، مدرش و همچنین توجه کند، ساندرو راسل و جوزپ ماریا بارتومئو، یک مقام سابق روسیه، یک مقام سابق روسیه، که یک مقام سابق روسیه است. ، که توسط ترکیه برکنار شده است.

در مورد آنچه گفتی «چند رز»، «اغاز»، «دادگاه کجاست؟

Verify Verify Verify تا خستار خودش باشد.

بختر بخوانید:

251254