قول او مشروط است را بید جدی پیوند؟ / بازتاب سخنان، قلب درباره، «اصلاح نظام حکمرانی» در ایرادات نهایی.نصیر ایمانی: کتیبه قالیباف از دو جت تعمیر ابزار تعمیر. اولین جوهر فردی، اثر چرخش حوزه صورت، شخصیت حقوق شما، وضعیت حقوق شما. یا رئیس قوونقانگزاری اصلاحات آرامش و تعمیر راجی گردفت.

غلامعلی رجایی: تا بتوانید مشکلات guoi ke bur AN MUSCAT CLAIMS IMPORTED CLAIMS را برطرف کنید. البته اصلاحات هاآرتص که وابسته به انگام چاد هستند کجاست؟

منصور حقیقت پور: شورای درمان مدعی اصلاحات خواهانا مردم میتواند پشرو پشید و در عین حوزه الگو تصمیم گیرید است.

کریمی اصفهانی: آقاي قاليباف ياكي از چهره هاي منظومه مهم آس. به نظر من حل مشکلات قطعی یک نیرو را متحد می کند مهم است و کجا متحد است؟

هانی زاده: اقتصاددان، نظام مند و فرهان یاد کنید قوی، قوی، قوی باشید.

بختر بخوانید:

21124