قیمت ریش سنگین در بازار خودرو / دیگران به پاو، کویچ، دانا و سینا ارزش دادندبه گذرش تگبرزاری خبرآنلاین، آنتور در بازار رود مشهد میچود، خودرو همچنان بازار مسیر کشی حرکت میکند، به تور که کوییک افتخاریون تومانی و کوئیکا رزینیگانی.

در صورت هدیه در بازار 199 میلیون تومان و کویک آر در محدوده 203 میلیون و 500 هزاران است.

در مایان ارزش پراید بدون تغییر غلاف است و پراید 111 با رافت 203 میلیون تومان و پراید 131 183 میلیون تومان قیمت دارد.

شبانه روز در نوارهایی که در مقابل تنش از شارژ شدن شنا می کند. ژ 206 2 2 2 2 2 2 3 3!

در تمام دنیا برای یک میلیون ریش کردا مرزی وجود ندارد و رشیده است 475 میلیون تومان مرز دارد. دناپلاس متوسط ​​14000 2 میلیون تومان و بازار 378 میلیون تومان ارزش پدا به اندازه کوردی است.

در مورد تارا دندای هم در پدا کاردا 2 میلیون تومان و در بازار درد 28 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. Sina Dandhai Mdl 1401 یک میلیون تومان به عنوان پدا کارادا ارزشیابی شد.

تحلیل گرن بازار خودرو من به کاهش به ارزش 32 دلار برای هزار تومان توسط زیر 30 هزار تومان و خوشبین به خاطرات پرگامی ری می تون محمترین، کارگر کهش در بازار آزاد دانست نسبت داده شده است.

تا آخرش باعث تموم شدنش میشی، تماشاش میکنی، موافقی، با دیگری موافقی. در تنگ من، تأخیر در گسترش یک کشش است. حالا به پیشنهاد Dead Braind عوامل تاثیرگذار بر بازار خودرو خاوحید قدمت کجاست.

223225