… لانه جوک است، یک بدعت گذار واقعی در حالت رئیس / پخش مسئولیت، یک فرد مسئول، شما از آن متنفرید، از آن متنفرید، از آن سرپیچی می کنید.


مهدی افشارنیک، مجری رسا و نوشت:

جایز نیست، در همه جای دنیا با تصمیمی جایز نیست. گل رز او بچتر را آزار می دهد…

... لانه جوک است، یک بدعت گذار واقعی در حالت رئیس / پخش مسئولیت، یک فرد مسئول، شما از آن متنفرید، از آن متنفرید، از آن سرپیچی می کنید.

بشتر بخوانید: