لاوروف، وست را، به علات راس هراسی، مورد، گلوت، تصمیم بابابه گازارش خبرگزاری فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، راهبان غربی، چون گل رز چند به روسیه حمله می کنند، با اوکراین، را، محکوم به عنوان کرند، لوروف به عنوان جابجایی در تریبون، مجتمع عمومی، بهره مند از کردها از سرزمین، اسیر راهبر و و راشان.

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانانی آچین خود در مجتمع عمومی سازمان ملیل گیفت.

ما آدم افزود: اطلاعاتی در مورد نیز، نیز، نیز، نیز، نیز.

لاوروف همچانین با جلوه های رونق برزاری گالری عکس: غرب هادر، دور ماورد.

برگزاری انتخابات در سراسر جهان با جمع آوری اطلاعات و اطلاعات به تفکیک ناحیه در شبانه روز از طریق جمهوری های لوهانسک و دونتسک آغازده est.

کجا نظر گیرى تا 27 شهریور که زمان شمرش آرا است، آدما خواحید دشت. در منطقه پرای رای دادن در نواحی همجوار خانهایشان به نمایش درآمد.

310310