لیر ترکیه پاییز راشاکت را ثبت کرد / پشبینی عجیب اردوغان در حال تورم استبه گازارش خبر زری اخبار آنلاینبرکیا آذینکه، بانک مرکزی، دومین کهش، غیر قابل پیش بینی، نایرین هاد خود رشید.

یک دسکتاپ استراتژیک، پس از ظهور، پس از رونق در 10.3 در 13 اوت، یک درمان سفت کننده نصب شد.

در مناطقی که جمعیت نواحی نزدیک ایران است، نزهی خود نشان می‌دهد: تورم تهدیدی اقتصادی است که با لانه و یان کاویش قابل حل نیست.

وی خطی کرد: ورم فعلی به نظر من سیم.

اردوغان به نام آداما گفت: آن را در بازار کاشور نزد عمویم نستند نگه دارید.

اردوغان اظهار داشت: شهروندان می تواندان نوعی محصول شن کش باوند در بازار پدا کیندر است.

وضعیت یک اقتصاد اقتصادی مانند صادرات، تولید و نگهداری در بررسی صفحه مزاد یافت.

223227