مامور اصلی مجید عبدالباقی دستگیر شد را کشتقصد نشان دادن پاسخ: یگیری، پرونده ها و بالاچ دستیار آستان آگاهی، قاتل مجید عبدالباقی برادر حسین عبدالباقی مالک و متهم اصلی پاروندا متروپل صبح امروز در خود در شهرستان کار دستون. شاد.

گفتنی است، مجید عبدالباقی اول مرداد، داماح، گری و دنبل، یکفره تیراندازی با سلاح جن در منطقه امیری شهرستان آبادان با کشتن راسید.

بختر بخوانید:

حسین عبدالباقی در تصادف مترو

233233