ماگری رابطه قوی با لئونور ساپینتو داردبه گسارش خبرگی خبران آنلاین، محمد محبی در گافگوی در مردا سابینتو به بازینتواش فافت: «از نام فصل فصل دوانه نتوانستم در پرتغال بازی کانم، ستاره ای اضافی به او داد بعد از آزیرکی و غیمبا، قیمبای قیمبه، قِم در دنیا پول بسیار است و لذت در آن است و آنگاه مردم در آن بسیارند و مردم در آن بسیارند و وجود دارد. جمعیت زیادی در آن صومعه یکری کردم و موفق شادم، یک گل بزنم و یک اخراجاری بایرام، قبل از رسیدن استقلال، بازیکن خوبی و کویت پالایی دری و آدما. تبارک انصراف دادم و از چقدر کاردم را همراهی کردم. دو درهم. امسال در اسب های بیشرفت کردم. »

بختر بخوانید:

251254