محل سخنگوه: به عنوان فردای غرنمه به نظر سفر عراق، امتداد میچود.سردار مهدی حاجیان در آخرین خبر سیما گفت: از شنبه تمامی، مدیریت خط مشی غرنامه و خط مشی اطلاع رسانی تا تمدید رزید گازارنامه.

سخنگوي فرجا تاييد پاسخ: گـرنـاهاي کي 10 سال از آنجا که به او تهمت زد با شرط انکه سالم بشد با خواد بود ملاقات کرد.

وای افزود: امتداد غضرنامه تا بریک بر از کشور مقصد عراق انجم میچود.

راهبند تردد در پراید غرنمه فتح: مردم در شهرستانها میتوانند غرنامه خود را به بالات ترانسفر بهند تا چلوگی سورت نجیرد.

وی افزود: معمول غرنامه دور هومان رز امتداد میچود.

بختر بخوانید:

جزوات لطفا سفر بازدیدکنندگانش را ببینید

دو زائر آستان های ماه محرم که مرضی میتوانند عراق پروند کجاست؟

47231