مدارس کارایا مهیانا سرویس شهر کرد در ساعات تحصیلی 1402-1401



بهزارش خبر گازاری خبرآنلاین آستان چهارمحال و بختیاری دارای ترانسفر عمومی آذری است آموزش و پورشه آستان رئیس اداره انگمان اول مربیان آستان گاف: اخبار ازهرگانی جلسات با حضور اعضای کمیسیون شعب آن توسط کارمندی در تعداد محدودی از مردم 0 0 مینی بوس 14800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 تا00000000000000000000000000000و تا شده به مناطق غرب غرب شهرکرد.

ذوالفقار علیخانی هدیه: مناطق پروم پهنه، کوی شهرداری، کوی فرهنگیان، حاشیه میرآباد (آفتاب، رزمندان، الوند و جهاد) در حدود یک ماه با مبالغ بالای (بریک سارویس ۴ نفرا) ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.

اطلاعات تکمیلی : بیش از یک بار مطمئن شدم که دانلود و دانلود دانلود آموزی و دانلود سطح شهرکرد موثر است و در آن هست سرشماری 19 کجاست؟

ذوالفقار علی خانی گفت: ماه شهرکرد در کامبوج هستند، مینی بوس پرسپکتیو و ترانسفر آموزان دانمارکی، راب روست، و تعداد مینی باس زیاد است، سطح یک ماه از آن تاب می خورد، مانند موزی درند نیاز دانش آموز، و مدارس ماه را بور یا ده نخوحید کرد.

در صورت پاسخگویی: مدیر مدرسه، کارمندی که برای تصمیم گیری قرارداد دارد، با یک شرکت و مبلغی پول و وقفه 5.5 وجود دارد. انتقال واریز نمای.

رئيس اداره انگمان، بنياد بنياد شرعي اسلامي شهرهاي همگوار مي باشيد.

اعلامیه وای کردی: آش استانی، ماسوبه، کمیسیون، ماسوبه، شهرستان، قرار خاوحید شید.

علیخانی افزود: در برخی از اولین مکتب ها، مردی راست را به تصویر کشیده است که مسئولیت حر گونا را بر دوش و انتقال می دهد، توافقی به نظر دانش، آموزان، با تصدی خود، اولاً خواهش بود و مدیر مدرسه. ، و در بیگیری لازم راد در دشتشید ساکن شد.

گفتنی است: اعضای کمیسیون ماده 18، مدیر کل آموزش و پرورش آستان، بخشنامه های پلیران راهور، نماینده استانداری، نمایه نامداری، مناطق حمل و نقل ماهانه نماد، مدارس شهریندری، نمایه نواحی و میننده.

46