مدرسه تیراندازی در کالیفرنیاخبرگزاری تاس از خبرنگار سی بی اس نیوز گزارش داده است: مجروحان در بیمارستان بیستری هستند حضور دارد.

احتمالا سه تیرانداز داشتن دشتاست. در این کد، لازم است یک فرضیه بر کد تحمیل شود.

333 میلیون در مرز ایالات متحده 393 میلیون ایالات متحده آخرین سلاح ها را در کل جمع آوری کردند. در صورتی که تعداد زیادی سلاح در اختیار داشته باشید، می توانید تعداد زیادی از سلاح ها را دریافت کنید.

بر اساس داداحی، آرچیو خشوانت، سال گذشته، گروه بیش از آمریکا را به عنوان 19 هزار گشته و بیش از 37 هزار مجروح بر جای گشته، مسلح کرد.

بیش از یک بار نفر دشیکا جان خود را در تیراندازیها ازدتان و 186 هزار نفر دگیر مجروح شادند را شروع کردیم.

310310