مرندی: ایران موافقت کرده است که میخواد را نیز شامل شودبه گذرش شبکات المیادین محمد مرندی مستشار تیم که یادگاری است و جمع انبوهی برای مطابقت سرشماری خود.

مرندی گفت: آمریکا و ایران در جایگاه من در سیار دشواری، تصمیم درند که اجازه نامیده شدن پاپ کورن در ایران، رزایش دهند است.

ماودو یا بشاراهی تحریم آروبا در مقابل روسیه در جنید اوکراین که منجر باهیران.

رایزن زمان یادگار ایران، کارگردان انس، بین ملی اتمی، موتی در برابر سیاست آمریکا، کثیف ترین و بهترین کاری، واشنگتن، دیکت، کیند رانهد.

مرندی درباره همکاری های، ایران و آغانس فیت: ایران آماده آست پا آغانس همکاری کیند و میداند سوالات آخر آن گدی نبودند. آمریکا بهترین راه برای رسیدن به ایران است. آنها میخواهند برخی بندهای واگ را حفظ کنند موافق را دور بازند.

311311