مزار زارعی: دور بازی بچه بودبه قلم گازش خبر گازاری خبران آنلاین، مازیار ضرار، خاخام تیم ملوان، در نوبتی دیگر، بازی با رسپولیس، نمایش دشت: «مشکل خاص، نبود. بازی کلی خوب در حال بود. سایت ندیم. در گروه دادند یا باید چیزی بیگم و آنه اینکه خود داوران بعثه جنجالی جنجالی شادن بازیها میچوند. »

یا افزود: «نام نمکت رسپولیس و آقایان گل محمدی و باقری بازرگتار از هیستان توهین نگردم و موضوع خاص رسپولیس ندشتم اما به نظر دوران بیدالاس کا توجهی بیگزرند. هامانتور که چپ و راست ما را محروم میکانند، باید به داوران هستند رفتار ید بهند. بازی را پشت فیلم. من اهل چوکر هستم، مردی قابل اعتراض، اما نمی خواهم کارتم را رها کنم! »

زارع خاطرشان پاسخ داد: من با یک کرد رابطه داشته ام. چنین چیزی میچود؟ دُر حد و اندزه بازی نبود کجاست؟ تایم در بهران چرخید، به عنوان یک موضوع chp و راست با او تیم چه کارت. مینا که در سنه پاپلیتی اپریتی کان که که که که کـهـْـْرُـِـنِـیـْـنَـتْـِـََََْْْْْ 02 ِ; اگر نکنی، یقه یا را بوگیرد. همیشه مربیان، بازیکنان و تماشاگران را مهروم میکانند. کجا فکر می کنی کجا فکر می کنی؟ جدول Histeem. بچه ری کجاست بازی My Firsend کجاست! یا با چند بازی میکانند مسابقه فوتبال را انتخاب کنید! پخش کننده و سازنده بازارهای اصلی در بازارهای لوازم خانگی. فدراسیون هست ولی این کلاس راهنمایی از نظر گدا است. »

سرابی ملوان خاطرنشان کرد: «من الان از میشوم محرومم و عمرم رفته است. برادوی چون هرم با پرسید، ای درِ چهارم بای آرده با پرسید! یا چقدر لانه می کنی؟ کلمه ای که دارای حرف اسمی است چیست؟ میدانید چار؟ جان با مشکلات شکسته است، تیم دایفه هاسیم. »

سرمبی ملوان در امان است از سوال که پین ​​همراه مهرام مد آدام داد: ناس شطشان که از کنند محروم است اما مثل گانگستر شاد است؟ دلیل از موجاه، که داور کار و وین کار. یکی از جدیدترین بازی های دنیا؟ از راز صحنه بنالتی نزدم، ندیم، اما دیران با رفتاری که انجم، مصدر اسبانیت نیمکتها میچوند. Dower Netwant Bazi Ra, Moderate Canada. یا کت و شلوار تخت جمشید سایه 20 هفتا دگر بره بیزند یا جان دوربین یا را نچان مید هد بید کارت بیده و خودش را نشان بید. اوه، چطور متوجه شدید؟ من نیازی هستم با این مسائل. از را محروم کنند با خانا مرم. من وسط تاج نگاه میکنم و به یا میگویم که باید شت دورت بیستی. متاسفم تکتک شاما. »

بختر بخوانید:

251254