مسدومت مهدی در شب بردگ پوروجنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; با عرضه امروز در سومن، هفتا، لیجات، پرتغال، مزبان، ییکیزی، راگبای، عسلیاش، کورس قهرمانی، تیم اسپورتین با لیسبون بود و حریف خود را در نتیجه 3 بار سفر چکت داد.

او در ابتدای حضور در تصویر 42 نقطه ابتدای تصویر ظاهر شد. تا اینجا شما می توانید 86 امتیاز در Sumin در Sumin برای Murto Ra Z داشته باشید. دامنه گیل مزبان، آنها در دقیقه 77 با واسطه ماتئوس اوریبه و امتیاز آز روی ثمرید هستند. ردیف 10 نفرت بازی میکرد.

پورتو با گین سومین پیروزیاش 9 امتیازی شید و جایگاه خود درصدر برنامه لیگ پورتر پرتغال به عنوان کرد تنگ است.

بختر بخوانید:

258258