مصونیت کووید از عفونت یا واکسیناسیون: آیا آنها یکسان هستند؟