معکوس | باند بین خستگی، اینترنت، موبایل من / هر اینترنت، نقش من را قطع کنید


طرح های من به نظر محدودیت یابی در اینترنت و یافتن محدودیت در این مرحله هر زمان که بخواهم به انتخاب خودم اساساً فرمت های مختلف اینترنت اطلاعات اتصال به اینترنت یعنی اینترنت موبایل (اول همرا و ترجمه) در تهران کاملا قطع و معاوضه با سایت داخلی حتی الامکان.

معکوس |  باند بین خستگی، اینترنت، موبایل من / هر اینترنت، نقش من را قطع کنید

4141