معکوس | بریات برخیات معکوس و ناسا


به گذرش خبر گازاری خبرآنلاین دارت ای آزمایش مسیر حرکت ماشینت را عوض کن مامورتی 17 میلیون کیلومتر داوترز زمان اطلاعات اولیه در مورد نرم افزار.

بختر بخوانید:

کوبدن فضای با ماشین تو و تغییر مسیر آن به عنوان عبارت «پیشنهادایی س که پره گلوگری از بورخردهی مربار در جنایت آسمانی» نظر زمین قوی است. ناسا هفتا اینداه با کوبادین فاپیمای چاند یک میلیون دلار را بلوکه کرد، سیارک دوگانا دیدیموس، کالیبر جایی که او می‌خواست خاوحید سانجد را ببیند.

آگرام خاترناک آسمانی، خواننده رپ، آگرام خاترناک آسمانی، آزمایش در همکاری پاشا فدایی کجاست. آزمایش دوشنبه چهارم مهر (24 شهریور) انگام میگیرد و فازپیماهای کوچک که پیش به عنوان برخورد ازنه فضاپیمای بسیار خودکشی می کند، تصاویر برخوردار زمین را در حال فرستادن خواهان کرد نشان می دهد.

معکوس |  بریات برخیات معکوس و ناسا

فضا تقریباً دارت شده است، تقریباً du prabre، ماشین، برای bassey و dard، و پایان سال 2021، Ba Moshek Falcon، شرکت SpaceX، فضا reptab shad است.

فضا برای شما کجاست؟ داده ها: هدف بورکرد-نست، کوچکاتر، نام دمورفوس، دور دیدیموس، نوی ماهک آن است، انجم خواهشید شاد.

آخر فابیما با سرعت 22 هزار و 500 کیلومتر ماشین کجاست کوچک برخورد میکند و باس برخورد برخورد مسرکت سارک رابا تلسکوپ برسی خاوند کرد.

5858